Morning Sadhana

Morning Sadhana

90 Minute Complete Yoga Practice: 9:00-9:10 Dharma; 9:11-10:10 Asana; 10:11-10:25 Meditation; Savasana